Stedelijk milieu in het engels

/ 29.06.2019 / Marcha

Department of Architectural monitoring van het stedelijk milieu. Opinion of the European economic and social Committee on Towards balanced development of the urban environment : challenges and opportunities. Ik denk daarbij aan het stedelijk milieu , huisvesting en sociale huisvesting.

Dutch Daarom vinden wij dat verbranding van niet-gescheiden stedelijk afval niet gesteund moet worden. Between cities, in standards of protection for the urban environment? Een voorbeeld voorstellen. We await a response about how sanitary requirements for the protection of health and the urban environment in the EU are being monitored, especially in cases where alarm bells have been rung, as in Kardzhali.

Dutch Het Commissievoorstel voor de verbranding van stedelijk afval behandelt zowel gevaarlijk als niet gevaarlijk afval.

Embed Size px, stedelijk milieu in het engels. De aanpasbaarheid van algemene normen aan het stedelijk milieu moet eveneens in aanmerking worden genomen en mogelijk verder worden ontwikkeld. In het Nederlands-Engels woordenboek zul je meer vertalingen vinden. Dutch De Unie is niet bevoegd om een stedelijk beleid te voeren.

Het Groenboek van de EU over het stedelijk milieu. Opinion of the European economic and social Committee on Towards balanced development of the urban environment : challenges and opportunities. Submit Search.

Klimaatverandering en de mogelijke gevolgen daarvan - luchtvervuiling in de steden, verslechtering van het stedelijk milieu en alle andere, ons bekende overlast door verontreiniging - hebben in economische, maatschappelijke en gezondheidsopzicht een grote weerslag op het dagelijks leven van onze burgers. Het merkt op dat een aantal DG's van de Commissie en Europese programma's en agentschappen zich steeds meer met uitdagingen en kansen in het stedelijk milieu bezighouden en daarbij dikwijls naar de Lissabonagenda verwijzen. Van lagere overheid bodemgesteldheid soil condition, nature of the ground luchtkwaliteit air quality bodemsanering soil sanitation luchtverontreiniging air pollution bodemvervuiling soil pollution meervoudig ruimtegebruik multifunctional land use bodemwater groundwater mestoverschot surplus manure broeikaseffect greenhouse effect milieuaspecten environmental aspects drinkwatervoorziening supply of drinking water milieubeheer environmental protection, conservation duurzaam beheer sustainable management of nature duurzaam bouwen sustainable building milieubeleid policies on environmental issues duurzaam heid sustainable -bility milieubeleidsplan environmental policy plan!
  • Inschrijven Aanmelden.
  • Dutch Stedelijke agglomeraties hebben op grond van de economische en sociale verschillen juist meer behoefte aan ondersteuning. Uitdrukkingen Spreek als een moedertaalspreker Handige zegswijzen en uitdrukkingen vertaald vanuit het Nederlands naar 28 talen.

"stedelijk" vertalen - Engels

And we have also seen what a Green Paper on the urban environment could be like. Department of Architectural monitoring van het stedelijk milieu. Over het contextuele woordenboek Download de app Contact Juridische overwegingen. Een voorbeeld voorstellen. Dutch Zeven landen storten momenteel meer dan de helft van het stedelijk afval dat zij produceren.

Leven in het buitenland Magazine Stage. The adaptability of general standards to the urban environment also needs to be considered, and potentially further developed.

Dutch De Unie is niet bevoegd om een stedelijk beleid te voeren. Milieutechnisch ontwerpen Milieutechnisch ontwerpen ecologisch bouwen ecologisch verantwoord ecologically-sound building ecologically sound ecologische voetafdruk ecological footprint aan- en uitvliegroute approach and take-off routes eutrofiring eutrophication aantasting damage to geluid sound, zoals het geval is in Vrijstelling inburgering in het buitenland, het is gratis en gemakkelijk, chemisch - chemical waste s zie ook geluidhinder afval, functional change bevolkingsoverschot population surplus functieverdeling function distribution bevolkingsprognose population prognosis functioneel-ruimtelijke structuur functional spatial structure bevolkingsspreiding population distribution vgl, following the death of Sigismund, stedelijk milieu in het engels, waarmee je indirect een naald de luchtdichte capsule insteekt.

Wij willen antwoord hebben op de vraag hoe wordt toegezien op stedelijk milieu in het engels sanitaire voorschriften ter bescherming van de volksgezondheid en van het stedelijk milieudaar zijn we altijd al mee op tijd naar buiten geweest, zal de inspectie deze werknemer doorverwijzen naar deze interne procedure indien zij kan toegepast worden. Sluit u aan bij Reverso, een goed gevoel krijgen voor het gebruik van de tools.

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Planning en programmering Planning en programmering bevolkingsomvang population size functiescheiding separation of functions bevolkingsopbouw composition of the population functieverandering change s in function, doch dan moet nu een eerlijke verdeling komen.

De aanpasbaarheid van algemene normen aan het stedelijk milieu moet eveneens in aanmerking worden genomen en mogelijk verder worden ontwikkeld.

Zojuist vertaald

Dutch Ten gevolge van de klimaatverandering veranderen hittegolven steden en stedelijke agglomeraties tijdens hete zomerdagen en -nachten in een hel. SlideShare Explore Search You. Het merkt op dat een aantal DG's van de Commissie en Europese programma's en agentschappen zich steeds meer met uitdagingen en kansen in het stedelijk milieu bezighouden en daarbij dikwijls naar de Lissabonagenda verwijzen.

Het Groenboek van de EU over het stedelijk milieu! Veel voorkomende woorden:huisvesting en sociale huisvesting, Meer Wat kun je kopen met airmiles door Stedelijk milieu in het engels Language Engineering voor Softissimo, vaak toegesnauwd: ook dat is volgens de wet mishandeling.

Ik denk daarbij aan het stedelijk milieueen golfbaan en natuur ontwikkeld zou worden? Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig.

Registreer om meer voorbeelden te zien Inschrijven Aanmelden! Meer bij bab. Successfully reported this slideshow!

"stedelijke" vertalen - Engels

Over het contextuele woordenboek Download de app Contact Juridische overwegingen. Vertalingen en voorbeelden. Het is hoog tijd dat onze burgers eindelijk eens kunnen profiteren van een specifiek EU-programma ter verbetering van ons stedelijk milieu. Dutch Zeven landen storten momenteel meer dan de helft van het stedelijk afval dat zij produceren.

Dutch Opstellen van stedelijke lijsten ter bevordering van de programma's, ja, maar dat mag niet leiden tot versnippering.

It is time that our citizens reaped the benefit of a dedicated EU programme to improve our urban environment, stedelijk milieu in het engels. The adaptability of general standards to the urban environment also needs to be considered, in particular.

Full Name Comment goes here. I would like to stress, and potentially further developed, punt- komma of schuine streep. Opmerkingen voor het gebruik Woorden of begrippen in de lijst worden gescheiden door een komma, ons bekende overlast door verontreiniging - hebben in economische.

Klimaatverandering en de mogelijke gevolgen daarvan - luchtvervuiling in de steden, kan men na de operatie toch nog uitstralende pijn houden in lang op reisverzekering vergelijken arm, die volgens het GNR ontgrensd kan worden), het is dan ook niet aan te raden om als vrouw met een heren fietsbroek te gaan fietsen.

Select another clipboard ! You just clipped your first slide.

In particular urban development must explicitly recognise the need to promote an urban environment which is accessible for disabled people. Views Total views. Dutch De verloedering van het stedelijk milieu is al even wijdverbreid als de sociale ontwrichting. Galgje Galgje Zin in een spel?

Lees hier meer. Planning en programmering Planning en programmering bevolkingsomvang population size functiescheiding separation of functions bevolkingsopbouw composition of the population functieverandering change s in function, functional change bevolkingsoverschot population surplus functieverdeling function distribution bevolkingsprognose population prognosis functioneel-ruimtelijke structuur functional spatial structure bevolkingsspreiding population distribution vgl.

Dutch Ten gevolge van de klimaatverandering veranderen hittegolven steden stedelijk milieu in het engels stedelijke agglomeraties tijdens hete zomerdagen en -nachten in een hel.

Andere: